Likwidacja stanowiska pracy wypowiedzenie

Pobierz

Przeważnie odprawa będzie przysługiwać także w sytuacji, w której pracodawca likwiduje tylko jedno stanowisko pracy, a więc nie ma sytuacji zwolnień grupowych.. Pojęcie likwidacji stanowiska pracy nie zostało wprost zdefiniowane w przepisach prawa i na tle tego pojęcia zostało sformułowane wiele różnych .Wpis likwidacja stanowiska pracy… cieszy się dużym zainteresowaniem i często prowadzi Was do mojego bloga.. Jeśli ustalenia faktyczne wskazują, że nie doszło do złożenia oświadczenia woli, którego skutkiem byłoby rozwiązanie stosunku pracy , to oznacza, że stosunek pracy nadal trwa, co czyni zasadnym roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy.Likwidacja stanowiska z pracy stanowi jedną z przyczyn uzasadniających wypowiedzenie umowy o pracę.. Pracodawca, likwidując stanowisko pracy, może dokonać zmiany warunków pracy i płacy w drodze tzw. wypowiedzenia zmieniającego i zaproponować nowe stanowisko pracy - pod warunkiem że chce zatrzymać pracownika w firmie.Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ma zastosowanie w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników i stanowi w art. 12, że "przy rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie, a także przy rozpatrywaniu .Informacja o przyczynie wypowiedzenia musi być podana do wiadomości pracownika najpóźniej w dniu wypowiedzenia umowy..

Likwidując...likwidacja stanowiska pracy a okres wypowiedzenia .

Na mocy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę w trybie tzw. zwolnień grupowych bądź indywidualnych.Likwidacja stanowiska pracy może być podyktowana np. trudną sytuacją finansową firmy, jej restrukturyzacją czy zmianą profilu działalności.. W przypadku tego ostatniego na dokumencie podawane są takie dane jak rodzaj pracy, nazwa stanowiska, wymiar godzin do przepracowania, wysokość wynagrodzenia.. Nie musi widnieć na nim natomiast długość okresu wypowiedzenia, gdyż ten, zgodnie z przepisami prawa pracy, wynosi 3 miesiące.Likwidacja stanowiska pracy uzasadnia wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę i wiąże się z koniecznością wypłaty odprawy, jeśli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z winy pracodawcy.. Może to nastąpić także w drodze porozumienia stron.. wyrok SN z 20.6.2018 r., I PK 48/17).Likwidacja stanowiska pracy wypowiedzenie Przede wszystkim pracodawca ma obowiązek wręczyć pracownikowi pisemny dokument, w którym będą podane przyczyny wypowiedzenia, w tym właśnie likwidacja stanowiska pracy..

Likwidacja indywidualnego stanowiska pracy.

Stanowi on jeden z częstszych powodów rozwiązania umów podawanych przed pracodawców.Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy powinno zawierać informację na temat przyczyny generalnej, która zmusza pracodawcę do likwidacji stanowiska pracy: "rozwiązywanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika może, choć nie musi stanowić procedurę dwustopniową.. Potrzebuje pilnie porady.Wczoraj dowiedziałam się, że moje stanowisko pracy bedzie zlikwidowane.Jestem zatrudniona na umowe o prace na czas nieokreślony od 4 lat.Pracodawca poinformował mnie ze do 30.09 pracujemy razem.Od pazdziernika staję się bezrobotna.Zobacz serwis: Rozwiązanie umowy o pracę.. wyrok SN z 23.5.1997 r., I PKN 176/97, OSNP Nr 9/1998, poz. 263), jeśli jest na tyle zaawansowana, że nie ma wątpliwości co do jej wykonania.Jeżeli pracownik jest zwalniany z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy, a miał umowę o pracę zawartą na czas nie określony, to wówczas w oświadczeniu o wypowiedzeniu pracodawca musi wskazać wyraźną przyczynę tego wypowiedzenia, np. likwidacja stanowiska z przyczyn ekonomicznych.Kolejny kontrakt musi być na czas nieokreślony..

Likwidacja stanowiska pracy jest przyczyną wystarczającą do wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę.

Pracodawcy powołują ją jako powód zakończenia współpracy z pracownikiem sądząc, że pracownik w żaden sposób nie będzie mógł takiego zwolnienia podważyć w Sądzie Pracy.Jedną z przyczyn rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem jest likwidacja stanowiska pracy.. Istotne jest, aby faktycznie zlikwidowano to stanowisko, a nie był to fikcyjny powód.. Taki dokument powinien być przedłożony najpóźniej w dniu wręczenia wypowiedzenia.. Jednakże w praktyce w takiej sytuacji do rozwiązania stosunku pracy najczęściej dochodzi na mocy oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę.Likwidacja stanowiska pracy nie zawsze musi prowadzić do wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę.. Wówczas pracodawca nie jest zobowiązany do uwzględniania opinii zakładowych związków przy zwalnianiu osób zatrudnionych na czas nieokreślony.Likwidacja stanowiska pracy w ramach rzeczywistych zmian organizacyjnych, polegających na zmniejszeniu zatrudnienia, uzasadnia wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę (zob..

Nie ma konieczności dalszego uzasadniania przyczyny podjęcia decyzji o likwidacji stanowiska pracy.

W takiej sytuacji jednak przepisy powołanej wyże ustawy stosuje się na podstawie jej .Wypowiedzenie i likwidacja stanowiska pracy po urlopie wychowawczym Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 18.05.2015 Czy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika będącego na urlopie wychowawczym, a dokładniej wręczyć mu takie wypowiedzenie (likwidacja stanowiska pracy) przesyłką kurierską w ostatnim dniu urlopu wychowawczego?Likwidacja stanowiska pracy stanowi jedną z najczęściej - o ile nie najczęstszą - wskazywanych przez pracodawców przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę niedotyczącą pracownika.. Zawsze bowiem istnieje przyczyna generalna, najczęściej dotycząca pracodawcy, która zmusza go do zmniejszenia stanu zatrudnienia, likwidacji stanowisk .Likwidacja stanowiska pracy jest uzasadnionym powodem rozwiązania umowy.. Budzi też dużo pytań, jedno z ostatnio zadanych brzmiało "Czy jest określony w prawie pracy termin w jakim od wręczenia wypowiedzenia umowy powinno zostać zlikwidowane stanowisko pracy?".. Przyczynę tę kwalifikuję się, jako przyczynę podstawową wypowiedzenia, zasadniczo leżącą po stronie.Pracodawca, który wypowiedział umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (np. likwidacji stanowiska pracy, niekorzystna sytuacja finansowa pracodawcy) będzie zobowiązany do wypłaty odprawy.. Przepisy zawarte w wyżej wymienionej ustawie mają zastosowanie nie tylko w przypadku zwolnień grupowych, ale także w przypadku zwolnień indywidualnych.Likwidacja stanowiska pracy stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę.. Inaczej mówiąc, czy przez fakt, że mimo wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi .Likwidacja stanowiska może uzasadniać wypowiedzenie umowy, o ile oczywiście w wypowiedzeniu zostanie wyraźnie wskazane, jakie stanowisko jest likwidowane.Natomiast wskazanie reorganizacji działu administracyjnego jako wyłącznej przyczyny wypowiedzenia może zostać uznane za zbyt ogólnikową, a w konsekwencji nieuzasadnioną podstawę wypowiedzenia.. Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) - link do formularza z indywidualną pomocą prawną »Likwidacja stanowiska pracy to często wskazywana przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę.. Ważne jest jednak, aby zatrudniał on 20 i więcej pracowników, w innym razie art. 10 ustawy nie znajdzie zastosowania.Likwidacja zakładu pracy a wypowiedzenie - ABC Według kodeksu pracy w momencie ogłoszenia likwidacji przedsiębiorstwa większość praw ochronnych zostaje uchylonych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt