Wzór uchwały rady rodziców

Pobierz

wgląd dyrektor Szkoły i wszyscy rodzice uczniów.. wyboru Prezydium Rady Rodziców - 3: 2020/2021: dot.. W głosowaniu wzięły udział 4 osoby.. Art. 34Rada Rodziców ustaliła, że na stronie internetowej publikowane będą następujące dokumenty: protokoły zebrań Rady Rodziców, Uchwały Rady Rodziców oraz sprawozdania finansowe Rady Rodziców.. Uchwała nr 12/2020/2021 w sprawie zmiany dni wolnych od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021.. Ignacego Łukasiewicza w Policach .. Rodzice ustalili, że za zebraną kwotę zostanie zorganizowane przedsięwzięcia dla dzieci i rodziców z całego przedszkola (piknik .Sekretarz Rady Rodziców odnotowuje uchwały w Księdze Protokołów Rady Rodziców.. Uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów Szkoły.. Sekretarz Rady .. strona gŁÓwna o szkole wydarzenia rekrutacja dokumenty szkolne rodo przetargi dla uczniÓw dla rodzicÓw rada rodzicÓw Świetlica sport klasa sportowa uks "na fali" o zdrowiu eko z twojĄ wol .Przyjmuje projekt (pobierz: wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie przyjęcia i przedłożenia radzie rodziców programu wychowawczego i programu profilaktyki) Tryb wprowadzenia zmian w programach jest taki sam jak tryb ich uchwalania.Uchwała nr 22/2016/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 07.11.2016r.. Rada Rodziców nie będzie mogła działa ć, je śli chocia żby jeden oddział nie wyłoni swego reprezentanta..

Przykład uchwały rady rodziców dot.

Wybory przedstawicieli rodziców powinny si ę odbywa ć na pierwszych zebraniach rodziców w nowym roku szkolnym.. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w szkole Dyrektorzy, Organy prowadzące.. Do Księgi mają wgląd dyrektor przedszkola i wszyscy rodzice dzieci .. Oświadczenie powyższe przyjmuje i zatwierdza podpisem Przewodniczący lub jego zastępca.. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXXII/257/2009 Rady Miejskiej w Zelowie uchwala się, co następuje: § 1. programu wychowawczo-profila .. UCHWAŁA 37 Z DNIA 03.02.2014 dyskoteka walentynkowa.. "Nadzór nad Działalnością Szkoły" da Ci pewność, że kontrolujesz najważniejsze obszary działalności szkoły, za które jesteś odpowiedzialny.. Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.. UCHWAŁA 8/2016/2017WZÓR UCHWAŁY Author: elzbieta.slawinska Last modified by: elzbieta.slawinska Created Date: 12/5/2011 8:57:00 AM Other titles: WZÓR UCHWAŁY .uchwały rady rodziców.. Art. 33.Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa: 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów.. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010), ustawy z 14 grudnia 2016 r. ustawa - Prawooperacji kasowych oraz Uchwał Rady Rodziców i Zarządu Rady Rodziców.. 7Procedura wyboru Rady Rodziców.. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Pedagogicznej Uchwała nr 21/2016/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 26.09.2016r..

nr 1do niniejszej uchwały).

Uchwała nr 11/2020/2021 w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia budżetu szkoły na rok szkolny 2020/2021.. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem podjęcia, z mocą od 2.11.2015rUCHWAŁA Zebrania Rady Rodziców Nr 3/2017/2018 z dnia 05.09.2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Rady Rodziców Rada Rodziców działając na podstawie § 7 ust.. W Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelowie uchwalonym w dniu 22 czerwca 2007 r. przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelowie wprowadza się następujące zmiany:Uchwała nr 1/2017/2018 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Skołoszowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Skołoszowie Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz 2016r.. UCHWAŁA 34 Z DNIA 16.12.2013 konkurs recytatorski.. Walne zgromadzenia Rady Rodziców upoważnia Prezydium Rady Rodziców do podejmowania decyzji w imieniu Rady Rodziców, z wyjątkiem uchwał dotyczących art. 10.. Adama Mickiewicza w Koninie W ramach strony internetowej stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, a także w celach statystycznych.Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie przyjęcia i przedłożenia radzie rodziców programu wychowawczo-profilaktycznego..

Rodziców odnotowuje uchwały w Księdze Uchwał Rady Rodziców.

Druk/wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji.. Uchwały Rady Rodziców niezgodne ze statutem Szkoły z mocy prawa są nieważne.Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2018/2019 Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2020/2021 Uchwały Rady Pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020Numer uchwały: Temat uchwały: Kwota [zł] 1: 2020/2021: o przyjęciu bez uwag sprawozdania finansowego RR za rok ubiegły - 2: 2020/2021: dot.. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do statutu .Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały.. Przykład uchwały rady pedagogicznej w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego.. w sprawie przyjęcia Planu współpracy z rodzicami i .Walne zgromadzenia Rady Rodziców upoważnia Przewodniczącego Rady Rodziców do podejmowania decyzji w imieniu Rady Rodziców, z wyjątkiem uchwał dotyczących art. 10.. Informacje.. Traci moc regulamin rady rodziców uchwalony uchwałą nr 5/2010 rady rodziców z dnia 20.09.2010 r. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.. Za: 4 głosy, Przeciw: 0 głosów.. większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.. Oświadczam, że jestem świadoma mojej odpowiedzialności za ich naruszenie".. 1) Regulaminu Rady Rodziców wybiera Panią Annę Stępniewską-Janowską do pełnienia funkcji Przewodniczącej Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018.Rada Rodziców podjęła UCHWAŁĘ NR 6/2016/2017 w sprawie organizacji Kiermaszu Wielkanocnego w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku..

Opinia rady rodziców w sprawie oceny pracy nauczyciela.

Dla prawidłowego funkcjonowania ta witryna korzysta z plików cookies, w tym dla lepszej prezentacji treści, zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego działania, przedstawienia spersonalizowanej oferty i promocji, a także w celach statystycznych.UCHWAŁY RADY RODZICÓW .. wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców - 4: 2020/2021: o zaopiniowaniu proponowanych dni wolnych od nauki - 5: 2020/2021UCHWAŁY RADY RODZICÓW.. Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.wzor-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-regulaminu-rady-rodzicow.. Oświadczenie pracownika szkoły dotyczące zasad ochrony danych osobowych w szkole.. 11.Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga rada rodziców w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.. Nie przegapisz żadnej znaczącej zmiany w prawie i będziesz pewien, że wywiązałeś się ze wszystkich obowiązków dyrektoraWzory dokumentów (114) .. Uchwała Rady Rodziców w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Dyrektorzy, Nauczyciele.. Dokumenty, takie jak: regulamin Rady Rodziców, protokoły z zebrań oraz uchwały powinny byćWzór 41.. Pobierz.. Uchwała nr 7.II.2019/2020; Uchwała nr 5.I.2019/2020Rada Rodziców uchwala nowy regulamin Rady Rodziców (zał.. Wzory dokumentów.. Lista wydań .13_Uchwała Rady Gminy w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związku zawodowego (przykład).rtf 41,6k 14_Pismo do rodziców uczniów z informacją o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór).rtfNr 256, poz. 2572 z późn.. Uchwała nr 10/2020/2021 w sprawie opinii organizacji roku szkolnego 2020/2021Uchwały Rady Rodziców - Szkoła Podstawowa nr 10 im.. Przewodniczący Rady Rodziców Diana Budnicka.. UCHWAŁA 36 Z DNIA 03.02.2014 konkurs wielkanocny.. Obowiązujący Regulamin Rady Rodziców z dnia 01.09.2008r traci ważność.. UCHWAŁA 35 Z DNIA 03.02.2014 zapobieganie wszawicy.. 4 pkt.. Rad ę Rodziców tworz ą przedstawiciele rad oddziałów.. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zaopiniowania planu finansowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt