Oświadczenie złożone na wniosek strony (art 75 paragraf 2 kpa)

Pobierz

Kodeks karny (Dz. U. z 2018r.. podpis osoby przyjmującej oświadczenie podpis osoby składającej oświadczenie *Świadomy (a) obowiązków wynikających z Art. 109 Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz pouczony (a) o odpowiedzialnościZłożone na wniosek strony (art. 75 § 2 kpa).- .. o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 z 1997 poz. 553) - za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy * .. podpis osoby przyjmującej oświadczenie podpis osoby składającej oświadczenieZamów druk: Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną- art.75,par.2, aktualny wzór dostępny na stronie drukarni DruxCreated Date: 2/26/2009 10:58:08 AMZŁOŻONE NA WNIOSEK STRONY (ART.75 § 2 KPA) .. Ja niżej podpisany(a) .. podpis osoby składającej oświadczenie *Art. 107 ust.. 3c .Oświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 Kpa) Ja, niżej podpisany/a…………………………………………………………………………………………………………………………………… ( imię i nazwisko)1/Oświadczenie złożone na wniosek strony (art 75 par.2 kpa) 2/Oświadczenie o stanie majątkowym 3/Oświadczenie,ze moja rodzina uzyskała/nie uzyskała/ w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu przekraczającego 2280 (5x456zł) na osobę w rodzinieOŚWIADCZENIE Złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 KPA)..

Oświadczenie złożone na wniosek strony art. 75 kpa.

imie i nazwisko miejscowoéé nr domu nr mieszkania seria i numer dowodu osobistego Nr PESEL Skladajqc ošwiadczenie pod rygorem Odpowiedzialnoéci karnej za skiadanie falszywych zeznaó, przewidzianej w art. 233 S 1, S la i § 2 Ustawy Z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, ošwiadczam, CO nastqpuje:Złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 KPA) Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) .. (podpis osoby składającej oświadczenie) **) Art. 233 §1 - Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze .Złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 KPA) .. 1818), składając oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, przewidzianej w art. 233 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j.. 5b, przepis art. 57 zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej ust.. Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………………………………………………….… imię i nazwisko zamieszkały(a) Kod pocztowy….-……….OŚWIADCZENIE Złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 Kpa) Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………………………………………………….….. imię i nazwisko zamieszkały(a)OŚWIADCZENIE Złożone na wniosek strony (art. 75§ 2 kpa) Ja niżej podpisany (a) .. /imię i nazwisko/ zamieszkały (a) kod pocztowy .OŚWIADCZENIE złożone na wniosek Strony (art.75 § 2 kpa) Ja niżej podpisany/a ..

Rozwiń.OŚWIADCZENIE Złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 kpa).

Ja niżej podpisany(a).. imię i nazwisko zamieszkały(a)Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY (złożone na wniosek strony na podstawie art. 75 § 2 KPA) Ja niżej podpisany/a* …………………………………………………….….. nazwisko rodowe …………………………………"Oświadczenia stron, stosownie do art. 75 § 2 K.p.a., mogą jedynie zastąpić inne dowody i to tylko w sytuacjach nie budzących wątpliwości, a zatem organ mógłby poprzestać na odebraniu od strony oświadczenia, gdyby nie rodziło onoPromocje.. Oferty pracy Miejscowość ……………………………………………….OŚWIADCZENIE złożone na wniosek strony (art.75 § 2 kpa) Ja niżej podpisany (a).. (imię i nazwisko) zamieszkały (a)Złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 kpa).. szt. Do koszyka.. 0,12 zł.. Praca.. Przepis art.Oświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 kpa) Pouczony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam, że cudzoziemiec …………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko oraz data urodzenia) dla którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisaneZłożone na wniosek strony (art. 75 § 2 kpa).. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od.Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania..

Stwierdzam własnoręczność podpisuZloŽone na wniosek strony (art. 75 S 2 kpa).

Promocje.. OŚWIADCZENIE złożone na wniosek strony (art.75 § 2 kpa) Ja niżej podpisany/a .OŚWIADCZENIE Złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 kpa) Składając oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, przewidzianej w art. 233 § 11 i § 22 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.. Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………………….. zamieszkały(a) kod pocztowy…………………………….. Nowości Bestsellery.. 5c Ustawy o Pomocy Społecznej Do oświadczeń, o których mowa w ust.. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, 2128) oświadczam co następuje: .Złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 kpa).. poz. 1600 z późn.. Kodeks Karny (Dz.u.. Składając oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, przewidzianej w art. 233§ 1 i §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.. Stwierdzam własnoręczność podpisuKalkulator zdolności kredytowej.. Dane powyższe podałem(am) zgodnie z prawdą i jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, co potwierdzam własnoręcznym podpisem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt