Pismo do organu prowadzącego w sprawie powołania wicedyrektora

Pobierz

centrala 22 551 24 00, faks 22 826 64 97 Pełna lista numerów wewnętrznych email: …Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw.. Wniosek należy uzasadnić potrzebami szkoły.W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego wykonuje odpowiednio: wójt …Zgodnie z przepisem art. 37 ust.. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zwracam się z prośbą o …W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w skład której wchodzą przedstawiciele (w ilości wskazanej w …Pytanie: Organ prowadzący od 1 września 2019 r. chce zlikwidować stanowisko wicedyrektora ze względu na zmniejszenie liczby oddziałów.. Obecnie zatrudniony …Pismo do organu prowadzącego w sprawie uzgodnienia zakresu, miejsca i czasu prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego / indywidualnego …Kuratorium Oświaty w Warszawie Al.. Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa tel.. Komisja egzaminacyjna na stopień nauczyciela mianowanego jest powoływana przez organ … Zarządzenie w …01_Zarządzenie w sprawie wydawania i rejestracji upoważnień w szkole w przypadku powołania przez organ prowadzący zespołu obsługi.rtf : 56,3k : 02_Plan …Wniosek do organu prowadzącego o opinię w sprawie zamiaru powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły..

Pismo do organu prowadzącego powinno zawierać powołanie się na przepis ust.

Data: 25.10.2020 Pismo …Pismo w sprawie powołania wicedyrektora .. mianowania w związku z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego Arkusz okresowej oceny pracownika samorządowego …Na podstawie art. 64 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.. Zarządzenie organu prowadzącego w sprawie odwołania dyrektora w wyniku negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 57 ust.. 1 ustawy o systemie oświaty , w szkole, w której zgodnie ze statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tych …- organu prowadzącego szkołę, - rady szkoły, - rady pedagogicznej (art. 37 ust.. Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie …ZARZĄDZENIE NR 3/2017.r w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.. Pismo do kuratora oświaty w sprawie odwołania z zajmowanego stanowiska dyrektorów szkół łączonych w zespół (propozycja) • 70 Wzór 5.. Z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora może …Wzór 4. oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej SP z dn. …Komisja egzaminacyjna - propozycja druków dla organu prowadzącego_2021r.. Do jakich organów należy skierować pismo?W załączonych dokumentach udostępniam dokumentację, którą można wykorzystać przy okazji powołania wicedyrektora: Wniosek o opinię do organu prowadzącego w …Dyrektor może zwrócić się do organu prowadzącego o utworzenie dodatkowego stanowiska wicedyrektora..

Jak powinno wyglądać takie pismo i ta procedura?"

1 art. 37 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na ew. zapisy …Pismo skierowane do organu prowadzącego powinno zawierać takie elementy jak: Prośba o opinię w sprawie zamiaru powołania nauczyciela XY na stanowisko …Sprawdź, co powinno zawierać pismo skierowane do organów wydających opinię w sprawie powołania wicedyrektora.. PODGLĄD DOKUMENTU .. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie.. Pobierz dokument.. Jeśli cytujesz …Pytania zadaliśmy w związku z brakiem zapisu w Statucie Szkoły konkretnej liczy wicedyrektorów i jednocześnie par.. INNE DOKUMENTY …Wzór 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt