Zgoda na badanie alkomatem w pracy

Pobierz

W takiej sytuacji zazwyczaj przeprowadza się ustalenia przy użyciu alkomatu, a następnie pobierana jest próbka krwi w warunkach ambulatoryjnych.W doktrynie pojawiły się jednak również przeciwne głosy uznające, iż samodzielne badanie trzeźwości pracowników przez pracodawcę jest możliwe, o ile obowiązek poddania się badaniu alkomatem wynika z umowy o pracę lub przepisów wewnętrznych firmy bądź też, jeżeli pracodawca uzyskał zgodę pracownika na przeprowadzenie badania.Zgodnie z przywołanym przepisem stan trzeźwości pracowników można sprawdzać, ale tylko wtedy, gdy łącznie są spełnione dwa warunki: badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub .Tym samym badanie można przeprowadzić w pracy tylko za zgodą pracownika i jednocześnie tylko z jego inicjatywy, wyrażonej konkretnie i bezpośrednio, a nie w efekcie domagania się przez .Jeśli pracodawca ma podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy pod wpływem alkoholu lub spożywał alkohol podczas pracy, może przeprowadzić badanie poziomu alkoholu alkomatem.. 1, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego.. Musi on zawierać datę wydarzenia, dane badanego, wynik testu oraz zeznania świadków..

badania alkomatem toczy się od kilku miesięcy.

2.W związku z wprowadzonym do kodeksu pracy art. 221b, pozyskiwanie tej informacji oraz prowadzenie badań trzeźwości przez zakłady pracy w oparciu o zgodę pracownika stało się w większości .Samo badanie trzeźwości w miejscu pracy reguluje art. 17 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.. Sprawdź, czy ma do tego prawo i czy odmowa badania grozi konsekwencjami.. Badanie może zostać przeprowadzone tylko za zgodą pracownika lub na jego żądanie.. Przepis ten mówi o obowiązku pracodawcy nie dopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on w stanie po spożyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy.dane szczególnych kategorii, w tym o zdrowiu, pracodawca może przetwarzać, gdy pracownik bądź kandydat do pracy wyrazi na to zgodę i z własnej inicjatywy przekaże takie dane.. 3, na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, o którym mowa w ust.. Odmowa pracownika na przeprowadzenie badania za pomocą alkomatu.Pracodawca ma prawo do egzekwowania od pracowników respektowania zakazu spożywania alkoholu w miejscu pracy i nakazu stawiania się do zakładu wyłącznie w stanie trzeźwości..

Do takiego badania konieczna jest jednak zgoda pracownika.

- Oznacza to, że pracodawca nie może wystąpić do pracownika o wyrażenie takiej zgody.badanie trzeźwości w pracy; zgoda na badanie trzeźwości w pracy; badanie alkomatem w pracy; czy trzeba zgodzić się na badanie trzeźwości pracy; kiedy można odmówić badania trzeźwości .Zgodnie z art. 17 ust.. W opinii UODO wiedza o tym, czy ktoś jest nietrzeźwy jest informacją o stanie zdrowia.. W takim przypadku pracodawca ma jednak prawo wystąpienia z żądaniem o przeprowadzenie badania przez uprawniony organ.Spór ws.. Przed przystąpieniem do badania pracownik wyraził zgodę na przeprowadzenie badania.Zgodnie z tym przepisem na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika niedopuszczonego do pracy, w odniesieniu do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy, badanie stanu trzeźwości .- badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu,Przywołany przepis Kodeksu pracy jednak w ogóle nie ma związku z badaniem pracowników alkomatem przez pracodawcę..

Nie można zmusić pracownika, aby poddał się badaniu alkomatem.

Pracodawca nie może natomiast samodzielnie przeprowadzić badania, jeżeli pracownik nie wyraża na to zgody.. Z kolei okoliczności i zasady, na jakich można przeprowadzić badanie trzeźwości.Badanie trzeźwości pracownika bez jego zgody.. Przyczyną podjęcia takich kroków były wcześniejsze sygnały od pracowników, że czasem czuć od niego woń alkoholu.. Jeśli pracodawca podejrzewa, że jego pracownik jest w stanie nietrzeźwości, musi on uzyskać zgodę pracownika na badanie lub też zrobić to na jego żądanie.. Dodatkowo powinien być spisany protokół z przeprowadzanej czynności.. O ile na pracodawcy, zgodnie z przepisami, ciąży obowiązek niedopuszczenia do pracy osoby, względem której zachodzi podejrzenie, że znajduje się w stanie nietrzeźwym, o tyle przepisy nie dają mu już prawa do badania .Jeżeli natomiast zatrudniony wyraził zgodę na kontrolę, to wskazany jest udział osób trzecich, które będą mogły później pełnić rolę świadków.. Czy w takim razie pracodawca może samodzielnie lub z pomocą odpowiednich służb w zakładzie badać pracownika alkomatem?Badanie alkomatem odbędzie się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, który pozostaje podejrzanym, że spożywał alkohol w trakcie wykonywania pracy lub stawił się w pracy w stanie nietrzeźwości..

W tym zakresie nie potrzeba więc zgody pracownika na badanie.

Co za tym idzie, pracodawca nie może zmusić do badania alkomatem w pracy pracownika, który się temu sprzeciwia.RPO interweniuje ws.. Urząd zauważa jednocześnie, że przywołany przepis Kodeksu pracy w ogóle nie ma związku z badaniem pracowników alkomatem przez pracodawcę.Alkomat w pracy.. Wtedy badanie trzeźwości alkomatem przeprowadza uprawniony do tego organ powołany do utrzymywania porządku publicznego na przykład policja, a ewentualny zabieg pobrania krwi musi zostać wykonany przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach .Zgoda pracownika na dokonanie badania alkomatem.. Z kolei okoliczności i zasady, na jakich można przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika określa art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi.W sytuacji, gdy o badanie trzeźwości pracownika wnioskuje pracodawca, możliwości są dwie: mimo, że przepisy nie precyzują tego wprost, to jeśli podwładny wyrazi zgodę, dopuszczalne jest, by przełożony samodzielnie przeprowadził badanie alkomatem lub probierzem trzeźwości.UODO orzekło również, że nie ma podstawy prawnej, która umożliwiłaby pracodawcom samodzielną kontrolę pracowników alkomatem - dlatego zgoda pracownika jest niezbędna do przekazania i przetwarzania.Jedynie w jednym przypadku zatrudniony nie może odmówić poddania się badaniu alkomatem.. zmiany przepisów w zakresie kontroli trzeźwości pracowników; Jaka może być kara za spożywanie alkoholu w miejscu pracy?. W przypadku braku zgody badanie powinni wykonać wezwani do zakładu pracy funkcjonariusze policji.Przywołany przepis kodeksu pracy jednak w ogóle nie ma związku z badaniem pracowników alkomatem przez pracodawcę.. Dlatego zgodnie z art. 22 1b Kodeksu pracy: to pracownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie informacji o np. jego stanie zdrowia (czyli w rozumieniu Urzędu Ochrony Danych Osobowych - również stanu nietrzeźwości).. Badanie alkomatem w pracy .. Tylko przeprowadzenie odpowiedniego badania na obecność alkoholu we krwi może stanowić formalne potwierdzenie braku trzeźwości pracownika.. Według nowelizacji Kodeksu pracy, zgoda pracownika może być podstawą do przetwarzania danych wrażliwych wyłącznie, gdy ich przekazanie nastąpiło z inicjatywy pracownika.. Wynik negatywny - zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,0 ‰ albo 0,0 mg w 1 dm3: 1) pracownik jest dopuszczony do pracy; 2) protokołu z badania nie sporządza się.. Przytoczony przepis dopuszcza możliwość zbadania trzeźwości pracownika, o ile zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dana osoba chce przystąpić do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywała alkohol w czasie pracy.Powód był zatrudniony na stanowisku operatora-mechanika.. Kontrola jest obowiązkowa jeżeli pracownik uczestniczył w wypadku na terenie zakładu pracy.. Pracodawca nie może samodzielnie badać pracownika alkomatem - resort pracy zgadza się z UODOBadanie alkomatem - pracodawca musi mieć zgodę.. Bez względu jednak na to, czy dany pracownik zgodę wyrazi, czy też nie, jeśli istnieje podejrzenie o pracy pod wpływem alkoholu, pracodawca może .Wprawdzie ustawa o wychowaniu w trzeźwości to nie kodeks pracy, ale cytowany powyżej art. 17 reguluje niewątpliwie obowiązki "w dziedzinie prawa pracy"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt