Uzasadnienie przyznania dodatku specjalnego dla skarbnika

Pobierz

Decydujące jest, o jaki wydział chodzi i jakie są jego …Niektórzy andrychowscy radni są zbulwersowani faktem, że poprzedni burmistrz Andrychowa przyznał ówczesnemu skarbnikowi gminy dodatek specjalny w wysokości 2,1 tys. zł …Dziwnym wydaje się więc żądanie kontrolującego, aby burmistrz pisał sam do siebie uzasadnienie przyznania dodatku specjalnego dla jego zastępcy i skarbnika, a …sał sam do siebie uzasadnienie przyznania dodatku specjalnego dla jego zastępcy i skarbnika, a jest mieszkańcem powiatu wąbrzeskiego.. Dodatek specjalny zgodnie z dyspozycją art. 36 ust.. Powódka M. Katarzyna Czajkowska-Matosiuk, "Aktualności rachunkowości budżetowej".. Patryk Kuzior.. Data publikacji: 5 marca 2012 r. Poleć znajomemu.. RIO w …Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej przeprowadzona przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Warszawie w jednej z mazowieckich gmin wykazała, że w pismach wójta …Samo kierowanie wydziałem starostwa nie uzasadnia przyznania dodatku specjalnego dla skarbnika powiatu.. należy …Odnosząc się do uzasadnienia odmowy wnioskowanego świadczenia faktem pobierania przez skarżącą specjalnego zasiłku dla opiekuna, Sąd orzekł, iż: Faktycznie wśród …Kryteria oraz zasady przyznawania i wyliczania dodatku funkcyjnego.. - - Tak, Skarbnik Miasta mial przyznany dodatek w roku 2018 w równej …Jak wynika bowiem z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, osobom na takich stanowiskach …Zakres zada ń, stanowi ących uzasadnienie dla przyznania dodatku specjalnego Do wniosku nale ży zał ączy ć tekst, b ędący podstaw ą sporz ądzenia aneksu do …może przyznać pracownikowi na czas określony dodatek specjalny..

Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego.

Wypłacenie dodatku specjalnego bez uzasadnienia podstawy jego przyznania jest istotną nieprawidłowością - uznała Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.. z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych*lub powierzenia .. Policjanci zatrzymali …W związku z czasowym zwiększeniem obowiązków (chodzi o dodatkowe zadania wykraczające poza bieżący zakres czynności) pracownicy otrzymają finansowe dodatki - tzw.Do 1 kwietnia br. zasady przyznawania dodatku specjalnego zastępcy wójta (skarbnikowi) określały nieobowiązujące już przepisy rozporządzenia z 2 sierpnia 2005 r. w …Przyznanie dodatku specjalnego (miejscowo i data) (oznaczenie pracodawcy) .. (oznaczenie pracownika) W zwi zku z powierzeniem Pani/Panu wykonywania dodatkowych zada * …Wicewójt i skarbnik bez dodatku do pensji Obowiązujące od 1 kwietnia przepisy pozbawiły zastępców wójtów i skarbników prawa do dodatku specjalnego Aktualizacja: …Może on zatem zostać okresowo przyznany zastępcy burmistrza i skarbnikowi gminy, o ile przewiduje to regulamin.. |.Załącznik nr 2 * niewłaściwe skreślić Miesięczna kwota dodatku zadaniowego przekracza/nie przekracza* 80% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego …Przewodniczący powiedział, że jest propozycja dodatku zgłoszona p. Szydłowskiego w wysokości 20%..

Kiedy powstaje prawo do tego dodatku?

na czas …………………………………….. w …UZASADNIENIE.. C. w pozwie przeciwko Zespołowi Szkół (.). w Ł. żądała zasądzenia od pozwanego kwoty 47.322 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności do …zadań pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny.. przysługuje pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego …Powierzenie dodatkowych zadań nie powinno nastąpić na czas nieokreślony.. 11 września 2012.. Kulesza …umożliwiających przyznanie pracownikowi dodatku specjalnego na czas nieokreślony pomimo, że ustawowe podstawy przyznania dodatku specjalnego ograniczają …Przed przystąpieniem do tworzenia wniosku należy wiedzieć dla kogo będzie tworzony wniosek, z jakiego źródła (źródeł) będzie płacony dodatek specjalny (jeśli z dwóch …nazwa jednostki organizacyjnej miejscowość i data.. Pytanie: …ustalenie tego wydatku na czas nieokreślony.. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż rok".. Prawo do dodatku powstaje z początkiem stycznia 2008 r., a ustaje z końcem …nie przekraczającej 70% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.. Karwowski Edward zaproponował, aby podnieść 5% "na inflację"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt