Krajowa deklaracja właściwości użytkowych data ważności

Pobierz

Punkt 1 - Numer deklaracji właściwości użytkowych określa producent.Numer ten może być taki sam jak niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu.8.. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: illbruck CT113 Klej do EPDM 2.. Masa netto wyrobu: 25 kg (+/- 2kg) 6.7b Krajowa ocena techniczna: Jednostki oceny technicznej: - IBDiM Instytut Badawczy Drog i Mostów AT/2015-02-3171/1 wydana przez IBDiM z terminem ważności 08.10.2020r.. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Rury KAN-therm Steel.. Dokument ten dotyczy zatem wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem B.9.. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: 2.. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta .. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.Dla wyrobów, które nie były wyszczególnione w Dz.U.04.. Wzór KRAJOWEJ DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCHDeklaracja właściwości użytkowych to dokument zawierający najważniejsze informacje na temat wyrobu budowlanego oraz jego właściwości, przy czym ich zakres precyzuje Rozporządzenie 574/2014.. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta..

krajowa deklaracja właściwości użytkowych obowiązuje od 30 czerwca 2018.

Od 1 stycznia 2017 roku, czyli po zmianie przepisów, podmioty wprowadzające wyroby budowlane w systemie krajowym (prowadzącym do znakowania wyrobu znakiem B), zobowiązane są do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych (skrót KDWU) na nowych zasadach (przed tą datą wystawiana była krajowa deklaracja zgodności).Data ważności: 04 października 2025 r. Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy 8 Deklarowane właściwości użytkowe: KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCHData ważności 11 września 2025 r. Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej , Warszawa Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCHKrajową Deklarację Właściwości Użytkowych na wyrób budowlany wystawiamy, kiedy podlega on tak zwanej normie krajowej, która nie ma statusu normy wycofanej (dostępnej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym ) lub kiedy wystawiono na niego Krajową Ocenę Techniczną (do 31.12.2016 Krajową Aprobatę Techniczną..

8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Deklarowane właściwości użytkowe:Krajowa deklaracja właściwości użytkowych numer i data wystawienia KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 01/201 7 z dn .. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.. - DWU, poza niepowtarzalnym numerem dokumentu, powinna zawierać kod identyfikacji produktu oraz jego zamierzone zastosowanie, dane producenta oraz jego upoważnionego przedstawiciela - precyzuje Joanna Kamuda.Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych jest wydawana dla wyrobów budowlanych objętych normą, mającą status normy krajowej (norma nie może mieć statusu normy wycofanej) lub dla których została wystawiona krajowa ocena techniczna (KOT) albo krajowa aprobata techniczna, wydana przed dniem 1 stycznia 2017 r. do końca okresu jej ważności.Dla wyrobów, które nie były wyszczególnione w Dz.U.04.. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.. Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną, należy odnieść do tych zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na .Od 1 stycznia 2017 roku, czyli po zmianie przepisów, podmioty wprowadzające wyroby budowlane w systemie krajowym (prowadzącym do znakowania wyrobu znakiem B), zobowiązane są do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych (skrót KDWU) na nowych zasadach (przed tą datą wystawiana była krajowa deklaracja zgodności).Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3 7..

Deklarowane właściwości użytkowe: Załącznik nr 1 9.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.. Krajowa specyfikacja techniczna: 7a.. 02/01/2017 Wystawiona dnia 02/01/2017 Nazwa jednostki certyfikującej Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa9.. Powyższy przepis nie wskazuje daty ważności deklaracji, więc należy uznać, że w przypadku maszyn jest ona bezterminowa.dla wyrobów ze znakiem budowlanym producent może sporządzić krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie deklaracji zgodności wydanej przed 1 stycznia 2017 r., aprobaty techniczne wydane przed 1 stycznia 2017 r. mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat.Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1/WMZ/2018 4. krajowa deklaracja właściwości użytkowych zaczyna obowiązywać od 30 czerwca 2018 roku.. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy 7b.. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt..

- ITB Instytut Techniki Budowlanej AT-15-9699/2016 wydana przez ITB z terminem ważności 14.07.2021 8.

Wzór deklaracji właściwości użytkowych zawiera:- miejsce i datę sporządzenia deklaracji; - imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.. Pobierz (pdf, 375 KB)9.. W imieniu producenta podpisał9.. Właściwości użytkowe określonych powyżej wyrobów są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.9.. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.deklarowanymi właściwościami użytkowymi.. Pobierz (pdf, 248 KB) 27.06.2019 Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych BG 03 AWADUKT THERMO DN /08 Archiwum.. Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem, który zawiera najważniejsze informacje na temat wyrobu budowlanego oraz jego właściwości.. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Klej stosowany jest celem wytworzenia trwałego połączenia pomiędzy folią illbruck EPDM, a konstrukcją budynku.9.. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do stosowania w wewnętrznych instalacjach: • grzewczych w układzie zamkniętym (ciśnieniowe)KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1/2018/CT113 1.. W imieniu producenta podpisał(a): Edyta Sauć Krajowy Doradca TechnicznyTERMIN WAŻNOŚCI DO 19.05.2018 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, nr akredytacji i numer certyfikatu: ITB, Zakład Certyfikacji ITB, Certyfikat Zgodności nr ITB-1875/W 8.. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: CT113 3.. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.. typu wyrobu.. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: - 9.Sposób wypełniania deklaracji właściwości użytkowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt