Wzór protokół kontroli legalności pobytu cudzoziemca

Pobierz

Cudzoziemiec ma możliwość realizowania dotychczasowego celu pobytu w Polsce np. wykonywania pracy.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.. Tekst pierwotny.Również cudzoziemiec jest informowany jakie dokumenty musi przygotować i na kiedy.. Cudzoziemiec w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży oraz dokumenty uprawniające go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są wymagane.Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP 1.. Uprawnienia inspektora pracy1.. (Dz.U.2019 r., poz.147 t.j.). Pod tym sformułowaniem rozumieć należy kwestię posiadania przez cudzoziemca ważnej wizy albo innego dokumentu, który upoważnia go do przebywania na terytorium naszego kraju.. Cudzoziemiec dołącza wypełniony przez pracodawcę załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w którym wskazane są warunki jego zatrudnienia.Legalizacja pobytu i pracy w Polsce obywateli z krajów pozaunijnych jest procesem skomplikowanym i długotrwałym.. Pozwoli to Państwu uniknąć dotkliwych kar w przypadku nieprawidłowości dokumentacyjnych wykrytych w przypadku kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.Kontrola legalności pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce należy do obowiązków Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz Straży Granicznej (SG).To właśnie ze strony tych dwóch instytucji podmioty zatrudniające obcokrajowców mogą spodziewać się działań mających na celu zweryfikowanie tego, czy przebywanie cudzoziemców w naszym kraju i świadczenie przez nich pracy odbywa się .dokonującego kontroli) legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom..

zm.)Na czym polega kontrola legalności zatrudnienia.

Cudzoziemiec w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży oraz dokumenty uprawniające go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są wymagane.. Kontrolę legalności pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej "kontrolą", przeprowadza się w przypadku: 1) powzięcia .Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia - przed podpisaniem protokołu - umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.Do przeprowadzenia kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców uprawniona jest również Straż Graniczna.. zadań reguluje ustawa z dnia 12 października 1990 r. o StrażyW przypadku stwierdzenia, że pobyt cudzoziemca jest niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium RP i ich pobytu na tym terytorium, sporządza się protokół kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP (art. 296 ust.. 1 pkt 1, zawiera: 1) stopień, imię i nazwisko oraz numer legitymacji służbowej funkcjonariusza lub imię i nazwisko pracownika oraz numer i datę wystawienia upoważnienia, nazwę organu, który wystawił upoważnienie;Protokół kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcomNowe wzory dokumentów wydawanych cudzoziemcom Dla cudzoziemca Legalizacja pobytu Prawo Od 10 lipca 2020 r. obowiązują nowe wzory kart pobytu oraz zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, jak również formularz wniosku o udzielenie takiego zezwolenia.Protokół kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcomZgodnie z art. 1 ust..

Oprócz tego przeprowadzamy sprawdzanie legalności pobytu aktualnie zatrudnionych cudzoziemców.

Kontrola po pierwsze polega na sprawdzeniu ilości zatrudnionych osób z liczbą podpisanych umów o pracę i innego typu oraz tożsamości oraz charakteru pobytu osób wykonujących pracę lub znajdujących się w kontrolowanej firmie.. 1 pkt 1) oraz zawiadamia się komendanta oddziału Straży Granicznej lub .5.. 2 pkt 13a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U.2019 r., poz.147 t.j.). Obie służby ze sobą współpracują.. Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zobowiązanie cudzoziemca do powrotu,Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,Dz.U.2020.0.35 t.j.. do zadań Straży Granicznej należy przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.. Kontrolę wykonywania ww.. Kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadza co najmniej dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, Służby Celno-Skarbowej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", lub co najmniej dwóch upoważnionych pracowników Urzędu albo urzędu wojewódzkiego, zwanych dalej "pracownikami".28 Konsekwencje nielegalności pobytu cudzoziemca Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeśli w wyniku realizacji kontroli legalności pobytu funkcjonariusz stwierdzi jego nielegalność, wobec cudzoziemca mogą zostać podjęte m.in. następujące działania: a) cudzoziemcowi wydaje się decyzję o .Przedłużenie legalności pobytu, tzn. ważności wizy, nie wymaga wnioskowania o przedłużenie wizy lub umieszczenia w dokumencie podróży cudzoziemca nowej naklejki wizowej..

Protokół, o którym mowa w art. 296 czynności kontrolującego po przeprowadzeniu kontroli ust.

Oryginał protokołu zostanie Panu/Pani przedstawiony do podpisania.. Po wykonaniu tej czynności otrzyma Pan/Pani jego kopię.Przedłużenie legalności pobytu nie wiąże się z umieszczeniem w dokumencie podróży cudzoziemca nowej naklejki wizowej, wydaniem nowej karty pobytu czy innych dokumentów.. Dalsze czynności kontrolne mogą być ewentualnie prowadzone wspólnie z ww.. do zadań Straży Granicznej należy przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.. Nie jest także konieczne składanie żadnych wniosków.. Po przeprowadzeniu kontroli, w przypadku stwierdzenia, że Pana/Pani pobyt jest nielegalny, zostanie sporządzony protokół kontroli legalności pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. zadań reguluje ustawa z dnia .że podstawa pobytu cudzoziemca na terytorium RP nie uprawnia go do wykonywania pracy, należy niezwłocznie zawiadomić o tym Straż Graniczną (ewentualnie Policję).. Procedury kontroli legalności zatrudnienia - cd.trolę graniczną lub kontrolę legalności pobytu cudzoziemca ustali, że cudzoziemiec posługuje się którymkolwiek z dokumentów, które był obowiązany zwrócić, zatrzymuje taki doku-ment, wydaje cudzoziemcowi nieodpłatne zaświadczenie potwierdzające jego zatrzy-manie oraz przesyła zatrzymany dokument organowi, który go wydał.Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175) zarządza się, co następuje: § 1..

Cudzoziemiec może kontynuować swój pobyt w Polsce i realizować dalej swój cel pobytu, np. wykonywać pracę.Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

Ponadto najczęściej wymaga uprzedniego przeprowadzenia tzw. testu rynku pracy.Legalność pobytu cudzoziemca w trakcie postępowania wynika z faktu złożenia stosownego wniosku w ustawowym terminie, a nie z faktu posiadania przez cudzoziemca stempla w paszporcie .Ustawa o cudzoziemcach,o cudzoziemcach,DZIAŁ VIII.. Kontrolę wykonywania ww..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt