Zgoda na wydanie karty rowerowej

Pobierz

5 Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.. Niniejszym wyrażam zgodę na przystąpienie mojego dziecka ………………………………………………………………….………….. do egzaminu na kartę rowerową, oraz na wydanie tego dokumentu.. Koszalin dnia …………………………………………………………………… …….. 6 Pomoc przedlekarska.. Karta rowerowa do wydania w szkole od dnia 25 czerwca 2021 r.ZGODA RODZICÓW DZIECKA NA WYDANIE KARTY ROWEROWEJ Niniejszym wyrażam zgodę na przystąpienie mojego dziecka …………………………………………………………………………….. do egzaminu na kartę rowerową, oraz na wydanie tego dokumentu.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ.. 2 Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia.. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela zajęć technicznych Arkusz zaliczeń ucznia (załącznik nr 1).. Kartę rowerową wydano w szkole dnia .. DYREKTOR SZKOŁY (pieczęć, podpis) ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA.. Rodzice nie występują do dyrektora z wnioskiem o wydanie karty, dyrektor wydaje kartę po zdaniu przez ucznia egzaminu, bo taki obowiązek nakładają na niego przepisy.WARUNKI UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ: · ukończone 10 lat, · pozytywna opinia wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia, · zgoda rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej, · zdany egzamin teoretyczny i praktyczny, · znajomość zasad obsługi technicznej roweru, · przejście szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy .WARUNKI UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ: ukończone 10 lat, pozytywna opinia wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia, zgoda rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej, zdany egzamin teoretyczny i praktyczny, przejście szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, oddanie arkusza zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz zdjęcia legitymacyjnego.d)uzyskać zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na wydanie karty rowerowej e) uzyskać zgodę wychowawcy klasy na wydanie karty rowerowej 6..

karty rowerowej.

ZGODA RODZICÓW DZIECKA NA WYDANIE KARTY ROWEROWEJ Niniejszym wyrażam zgodę na przystąpienie mojego dziecka …………………………………………………………………………….. do egzaminu na kartę rowerową, oraz na wydanie tego dokumentu.. Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.. 5: Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.. Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania Karty Rowerowej1 Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie .. 5 Pomoc przedlekarska.. Pomoc przedlekarskasię o kartę rowerową odbywa się podczas zajęć technicznych (art. 49 ust.. Aby uczestniczyć w egzaminie praktycznym (jazda rowerem w miasteczku ruchu drogowego) należy: a) wydrukować i wypełnić, drukowanymi literami, arkusz zaliczeń opublikowany na stronie internetowej szkoły w zakładce technika/arkusz zaliczeń na kartę rowerową 7.Opinia wychowawcy klasy na podstawie obserwacji zachowa ń ucznia 2 Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej podpis obojga rodziców/opiekunów*) 3 Brak przeciwskaza ń medycznych piecz ęć i podpis lekarza lub podpis rodziców/opiekunów *) 4 Wiadomo ś ci teoretyczne 5 Obs ł uga technicznia roweru 6 Umiej ę tno ś ci praktyczne z uwzgl ęUwagi 1 Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie karty rowerowej 2 Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia 3 Wiadomości teoretyczne..

karty rowerowej .

4 Obsługa techniczna roweru.. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty rowerowej uczeń składa w sekretariacie szkoły podanie z prośbą o wydanie duplikatu.. 4 Obsługa techniczna roweru.. Żary dnia…………………………………………………………………………………….. Niniejszym wyrażam zgodę na przystąpienie mojego dziecka.. karty rowerowej.. Czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów dziecka2 Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej 3 Wiadomości teoretyczne 4 Obsługa techniczna roweru 5 Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego 6 Pomoc przedlekarska UWAGA !. (imię i nazwisko ucznia) do egzaminu na kartę rowerową, oraz na wydanie tego dokumentu przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bachórzu.. 4: Obsługa techniczna roweru.. Czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów .. (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia 2 Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej 3 Wiadomości teoretyczne 4 Obsługa techniczna roweru 5 Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego 6 Pomoc przedlekarskaZgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej i przeprowadzenie egzaminu: 3: Wiadomości teoretyczne.. 5 Pomoc przedlekarska 6 Umiejętności praktyczne jazdy rowerem połączone z zasadami ruchu drogowegoUzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą: 1..

Uzyskać zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na wydanie karty rowerowej.

6 Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.. Uzyskać pozytywną opinię (wpis) nauczyciela wychowawcy (na podstawie obserwacji13.. 1 - nauczyciel lub wychowawca wpisuje "nie ma przeciwwskazań do wydania karty" i składa czytelny podpisZgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej.. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.. W pkt.. 3 Wiadomości teoretyczne 4 Obsługa techniczna roweru.. Uczeń, aby otrzymać kartę rowerową musi: a) uzyskać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji zachowania ucznia, b) uzyskać zgodę rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej, 5) oraz w ośrodku BRD 5.. Wiadomości teoretyczne : 4.. (miejscowość i data) (czytelny podpis rodziców/prawnych .ZGODA RODZICÓW DZIECKA NA WYDANIE KARTY ROWEROWEJ.. 3 Wiadomości teoretyczne.. Obsługa techniczna roweru : 5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt