Uchwała o nieudzieleniu wotum zaufania

Pobierz

(wyrok WSA w Szczecinie z dnia 25 lutego 2021 r.,Uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu.. Skargę złożoną przez Pawła Maja nadzór .Przypomnijmy, że rok temu uchwała o nieudzieleniu wotum zaufania została odrzucona przez nadzór prawny wojewody.. W swoim uzasadnieniu, wojewoda podkreśla, że nieudzielnie wotum zaufania nie było w tym przypadku poparte żadnymi konkretami.Służby wojewody sprawdzą, czy uchwała o nieudzieleniu wotum zaufania burmistrzowi Namysłowa została podjęta zgodnie z przepisami [fot. Bartłomiej Stawiarski / Facebook] Urząd Wojewódzki w Opolu [fot. Łukasz Fura] Bartłomiej Stawiarski [fot. Marcin Boczek]Zarząd powiatu nie otrzymał wotum zaufania.. 25 czerwca 2020 uchwała taka nie została podjęta, co w świetle obowiązujących przepisów jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania.W rozstrzygnięciu nadzorczym z 27 lipca, stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Barciany o nieudzieleniu wotum zaufania Marcie Kamińskiej.. (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 października 2019 r.Uchwała o udzieleniu Zarządowi Powiatu w Opolu Lubelskim wotum zaufania została odrzucona, gdyż do jej przegłosowania zabrakło bezwzględnej większości głosów, czyli dziesięciu..

Wójt Domaszowic bez absolutorium i wotum zaufania.

Sąd zajął się sprawą po skardze wojewody warmińsko-mazurskiego, który m.in. podnosił, że wójt pełniła swoją funkcję ledwie przez miesiąc w 2018 .Rada gminy rozpatruje ten raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.. Jak wskazał Sąd, "Jest to zatem taka konstrukcja, w której niepodjęcie jednej uchwały jest równoznaczne z podjęciem innej.Niepodjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia wotum zaufania nie jest podjęciem uchwały w przedmiocie nieudzielenia prezydentowi wotum zaufania - jest tylko "równoznaczne" z podjęciem takiej uchwały.. Za udzieleniem wotum opowiedziało się dziewięciu radnych, dwóch było przeciw, a sześcioro wstrzymało się od głosu.I pewnie takich spraw będzie przybywać, bo dla kierujących gminą stawką jest nie tyle samo wotum zaufania lub jego brak, co raczej mało sympatyczna perspektywa referendum odwoławczego.. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: § 1.Tymczasem już w 2019 roku nie dostała od rady wotum zaufania za 2018 rok..

udzielenia wotum zaufania zarządowi powiatu.

9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.. W kolejnym roku rada nie tylko odmówiła jej udzielenia wotum zaufania, ale także absolutorium za realizację budżetu za 2019 rok.. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który rozpoznał osobistą skargę wójta na ten akt, uchwałę unieważnił.. GOŁDAP.. Burmistrz Karol Sobczak podkreśla w nim, że "wskazane w uzasadnieniu uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania są pozbawione merytoryki i poparcia prawnego, częściowo nie odnoszą się do działalności burmistrza w roku poprzednim, ani do realizacji polityk, programów i .W czerwcu rada powiatu nie udzieliła wotum zaufania zarządowi powiatu.. Starosta Marzanna Wardziejewska przedstawiła dziś radzie powiatu raport o stanie powiatu gołdapskiego za rok 2020, po czym głosowana była uchwała ws.. Zgodnie z art. 30a punkt 9 ustawy o samorządzie powiatowym "niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania".UCHWAŁA NR XXXIX/238/21 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania Na podstawie art. 5a i 28aa ust..

... Za to uchwała o nieudzieleniu absolutorium za 2019 roku przeszła już pełną procedurę.

Bez debaty i nie uzasadniając uchwały.. Podkreślił, że nie znając motywów działania rady, nie ma możliwości kontroli działalności organu samorządu.Uchwała Rady Gminy Korczyna o nieudzieleniu wotum zaufania Wójtowi Gminy Korczyna - nieważna!. Środa, 07-04-2021Data publikacji, Środa, 07-04-2021, Paweł GromadzkiAutor, Paweł Gromadzki, 660Ilość wyświetleń, 660Okazuje się, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie 14 listopada 2019 r. wydał wyrok na uchwałę Rady Gminy Barciany o nieudzieleniu wotum zaufania wójt Marcie Kamińskiej.. zm.) uchwala się, co następuje: 1.. Rada go jednak drugi rok z rzędu nie udzieliła.Uzasadnienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie liczy aż 25 stron (bez załączników).. Co oznacza, że akt przesłany organowi nadzoru do kontroli nie jest uchwałą.Sąd wskazał, iż w konsekwencji "w przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu wotum zaufania przeredagowanie uchwały poprzez wskazanie, że podjęto uchwałę o odmowie udzielenia wotum zaufania nie może być postrzegane w kategoriach rażącego naruszenia prawa ", które uzasadniałoby stwierdzenie jej nieważności.Rada gminy nie udzieliła wójtowi wotum zaufania..

Uchwała w przedmiocie nieudzielenia wójtowi wotum zaufania nie może być pozbawiona uzasadnienia.

Rada nie udzielając Votum poinformowała burmistrza i społeczność Kętrzyna, że w roku 2019 burmistrz słabo wywiązywał się ze swoich obowiązków i nie radził sobie z realizacją zadań jakie miał do wykonania.Nie było podstaw do zakwestionowania legalności sierpniowej uchwały puławskiej rady miasta o nieudzieleniu prezydentowi Puław wotum zaufania.. Rada gminy powinna wskazać na podstawę swojej decyzji, którą stanowić może wyłącznie negatywna ocena merytoryczna przedstawionego przez wójta raportu o stanie gminy.Zdaniem WSA, z art. 28aa ust.. Rada gminy może (ale nie musi) w takim przypadku podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.Uchwała o nieudzieleniu votum zaufania organowi wykonawczemu gminy, podjęta niezgodnie z prawem, nie może natomiast być źródłem i podstawą realizacji przez radę gminy uprawnienia, w jakie wyposażono organ stanowiący gminy w art. 28aa ust.. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.Wotum zaufania w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 28aa SamGminU dotyczy całokształtu działania organu wykonawczego w roku poprzednim i koniecznie minimum przy jego udzielaniu to dokonanie oceny realizacji polityk, programów i strategii, uchwał oraz budżetu obywatelskiego przez wójta.A tej uchwały o nieudzieleniu votum zaufania żaden organ nadzoru nie ma prawa uchylić.. Uchwałę o nieudzieleniu wotum zaufania zaskarżył do WSA burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz.Brak uzasadnienia uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania (…) stanowi istotne naruszenie prawa, bowiem uniemożliwia weryfikację prawidłowości realizacji kompetencji uchwałodawczej przez radę i w istocie nie pozwala zidentyfikować motywów, jakimi kierowała się rada..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt