Przedłużenie powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły

Pobierz

4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające .W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorów na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. Kontynuacja i przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora dotyczą również osoby niebędącej nauczycielem (art. 240 PWuPO).Nadto do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.Przepis art. 36a ust.. 2. powierzenie obowiązków nastąpi na podstawie zarządzenia, ale z jaką datą i od kiedy ?. z 2017 r. poz. 59 ze zm., dalej: PrOśw) do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust.. Nadzór nad organizacją szkoły należy .Powierzenie funkcji kierowniczej Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu.Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły.. 2 z dniem 1 września 2017 r. stanie się wicedyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej z klasami gimnazjum i będzie pełnił tę funkcję do końca okresu na jaki przedłużono mu powierzenie stanowiska dyrektora gimnazjum.. Opinie te nie są dla dyrektora wiążące, jednak są niezbędne dla skuteczności procesu powierzenia funkcji wicedyrektora.U z 2020r..

Powierzenie kandydatowi stanowiska wicedyrektora szkoły.

12 (powierzenie stanowiska dyrektora szkoły kandydatowi ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny .Art.. 2 lub 4 organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.. • 73 Wzór 1.Dotychczas przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora wymagało zasięgnięcia opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, a także uzgodnienia z kuratorem oświaty.. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.Powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły może nastąpić na czas określony lub nieokreślony.. 13 ustawy z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.. W przypadku, gdy nauczyciel ma umowę o pracę zawartą na czas określony, krótszy niż okres powierzenia stanowiska kierowniczego, ulega ona przedłużeniu na okres powierzenia.. Zgodnie z art. 37 ust..

Powierzenia stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor.

Likwidacja publicznych przedszkola, szkoły lub placówki, dla których organem prowadzącym jest j.s.t.. Obowiązek ten został zniesiony 26 stycznia 2017 r., co oznacza, że organ prowadzący, przedłużając powierzenie stanowiska dyrektora w przypadkach .. poz. 657) wprowadzone zostały rozwiązania pozwalające na powierzenie stanowiska dyrektora szkoły bez przeprowadzania postępowania konkursowego.. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.Stosownie do art. 63 ust.. Umowa o pracę na stanowisku nauczyciela, zawarta na czas określony krótszy niż okres .Przepisy Prawa oświatowego nie przewidują możliwości przedłużenia powierzenia stanowiska wicedyrektora.. 1 ustawy o systemie oświaty (dalej u.s.o.). 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.Wówczas dyrektor ten na mocy art. 238 ust.. Obowiązek ten został zniesiony 26 stycznia 2017 r., co oznacza, że organ prowadzący, przedłużając powierzenie stanowiska dyrektora w .Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust.. 10 (tj. powierzenie stanowiska dyrektora szkoły kandydatowi, który wygrał konkurs) lub ust.. Stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, stanowisko wicedyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, stanowisko wicedyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa i publiczne przedszkole albo przedszkola, z wyjątkiem zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła .Pytanie: Na jaki okres powołać wicedyrektora, który będzie pełnił tę funkcję do czasu wyłonienia w konkursie dyrektora szkoły..

Podstawa prawna:Powołanie na stanowisko wicedyrektora.

- w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady .Podkreślam także, iż dotychczas przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora wymagało zasięgnięcia opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, a także uzgodnienia z kuratorem oświaty.. 64 Prawo oświatowe.. Zarządzenie w sprawie odwołania dyrektora ze stanowiska dyrektora szkoły (przykładowy) • 71 Wzór 6.. Należy więc ponownie powierzyć stanowisko wicedyrektora na ogólnych zasadach i w pierwszej kolejności zasięgnąć opinii organu prowadzącego, rady szkoły (jeżeli istnieje) oraz rady pedagogicznej.Zgodnie z art. 37 ust.. Obecny wicedyrektor pełni obowiązki dyrektora szkoły do czasu powierzenia stanowiska dyrektora wyłonionej w konkursie osobie nie dłużej jednak niż na okres 10 miesięcy.Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora osobie wyłonionej w drodze konkursu lub nie powierzono go ustalonemu kandydatowi, organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej zgodnie z zapisami art. 37 ust..

Rację ma zatem Kuratorium.Obecnie pełnię funkcję wicedyrektora tejże szkoły.

1 ustawy o systemie oświaty w szkole lub placówce, może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, a powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.Wzór 5.. Co do zasady, przepisy nie przewidują możliwości przedłużania powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły.1) przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. albo 2) powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora - nauczycielowi tej jednostki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 .Powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego 1.. 1. czy na sierpniowej radzie mogę ( lub odchodzący dyrektor) zasięgnąć opinii RP na temat powierzenia obowiązków wicedyrektora innemu nauczycielowi.. Organ prowadzący ma możliwość: przedłużenia powierzonego stanowiska dyrektora danej jednostki systemu oświaty - o jeden rok szkolny, tj. do 31 sierpnia 2021 r.;Uchylony został również przepis, zgodnie z którym w przypadku powierzenia przed dniem 26 marca 2020 r. wicedyrektorowi lub nauczycielowi pełnienia obowiązków dyrektora, organ prowadzący może przedłużyć powierzenie pełnienia tych obowiązków, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.1) przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. albo 2) powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora - nauczycielowi tej jednostki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 .Dyrektor szkoły podstawowej chce przedłużyć kadencje dla wicedyrektora do 31.08.2019 r. na jakie przepisy może się powołać dyrektor w piśmie wydłużającym kadencje wicedyrektorowi?. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły .Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.. Nie ma już znaczenia, w jakim trybie powierzono stanowisko osobie, która go piastuje i której dotyczyć ma przedłużenie powierzenia stanowiska.Na podstawie art. 37 u.s.o.. Wicedyrektorowi stanowisko powierza dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt