Zgoda rodzica na wyjazd dziecka na wycieczkę

Pobierz

W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej lub leczenie ambulatoryjne.. Title: Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce szkolnej Author: Andrzej Garbacik Created Date: 9/28/2015 1:24:38 PM .Zgoda na wyjazd dziecka za granicę to pisemny dokument, będący potwierdzeniem uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na zagraniczną podróż malucha pod opieką innej osoby.. Zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciwbólowych lub przeciw chorobie lokomocyjnej.. Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka .. data czytelny podpis rodzica (opiekuna) OŚWIADCZENIE UCZNIAZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ SZKOLNĄ.. Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem wycieczki.ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ** .. 6.życiu lub zdrowiu mojego dziecka.. A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka ……………………………………….. na wycieczkę .Uczestnik naruszający regulamin wycieczki może być wydalony z wycieczki na koszt rodziców (prawnych opiekunów).. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam(em) się z regulaminem wycieczki.. Regulamin wycieczki.. Każdy uczestnik wycieczki jest zobowiązany zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.O istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie.. zgoda rodziców na wyjazd dziecka na wycieczkę zagraniczną Zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciwbólowych lub przeciw chorobie .imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) miejscowość i data Zgoda na udział w wycieczce Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka .3..

Data, podpis rodzica .

data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna.Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka, przez kierownika lub opiekunów w czasie wycieczki.zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów medycznych lub operacji w stanach zagrażających zdrowiu i życiu mojego dziecka w razie wypadku podczas wycieczki.. W przypadku ucznia niepełnoletniego rodzice (prawni opiekunowie) zostaną również obciążeni kosztami podróży opiekuna, który będzie eskortował ucznia.ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna / córki …………………………., (imię i nazwisko) ucznia klasy ……….. na wycieczkę szkolną do …………………………………………………………….ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/ mojej córki ……………………………………… klasy …………………….. na wycieczkę do ……………………………….. w dniu / w dniach ………………………….ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA NA WYCIECZCE /IMPREZIE/ …………………………………………………………………………………………..

Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu.

na wycieczkę do ………………….………….. w dniu / w dniach ……………….……………….ZGODA RODZICA NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ .. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb organizacji wycieczki i celów promocyjno-reklamowych firmy (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i RadyNA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ .. zakończeniu wyjazdu.. Taki dokument można przygotować zarówno na jednorazową podróż dziecka, jak i na wszystkie inne, aż do ukończenia przez nie 18. roku życia.ZGODA NA WYJAZD - OŚWIADCZENIE RODZICÓW .. przepisy statutu szkoły.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony dziecka.Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce (imprezie) szkolnej .. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.. W przypadku konieczności, wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku pomocy medycznej.. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego ..

A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na wycieczkę _____organizowaną w dniach:_____ trasa wycieczki.

Title: ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ Author: sys Last modified by: sekretariat-renata Created Date: 3/20/2013 9:16:00 AM Other titlesZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ.. Art. 93 § 1 i Art. 97 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy Wyjazd na wakacje za granicę jest uznawany za istotną sprawę dotyczącą dziecka.Title: Zgoda rodziców na wyjazd dziecka na wycieczkę Author: Adam-Ula Last modified by: USER2 Created Date: 3/16/2017 9:18:00 PM Other titles: Zgoda rodziców na wyjazd dziecka na wycieczkęTitle: ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ Author: Jacek Last modified by: SJ Created Date: 11/28/2011 1:48:00 PM Other titles: ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘZGODA NA WYCIECZKĘ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt